IES Arcebispo Xelmírez I. Santiago de Compostela
Departamento de Debuxo Departamento

A FOTOCOPIADORA Departamento

Apuntes para Debuxo Técnico II

Construcións fundamentais: Paralelismo, perpendicularidade, ángulos
Triángulos e Cuadriláteros
Construción de Polígonos regulares
Curvas de enlace: óvalo, ovoide, espiral
Proporcionalidade: Homotetia, Potencia, Inversión
Estudo de tanxencias (problema de Apolonio)
Curvas cónicas
Sistema Diédrico. Elementos
Sistema Diédrico. Posicións relativas. Métodos
Sistema Diédrico. Poliedros regulares
Sistema Axonométrico
Sistema Cónico. Elementos